หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อหนังสือทางการพยาบาล จำนวน 182 รายการ
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อหนังสือทางการพยาบาล จำนวน 182 รายการ

SSRU ADMIN
2021-05-28 10:03:49

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อหนังสือทางการพยาบาล จำนวน 182 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา