หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
2020-04-23 13:26:37

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อโปรแกรม Microsoft ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา