หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง

SSRU ADMIN
2020-04-20 11:18:54

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา จำนวน 5,492 เครื่อง

ราคากลาง

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา