หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

SSRU ADMIN
2020-04-17 12:16:08

ประกาศขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover way) 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา