หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่อง
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่อง

SSRU ADMIN
2020-05-12 13:59:31

ประกาศคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคของคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จำนวน 45 เครื่อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง ครั้งที่2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา